umbrella icon

Осигурување од автоодговорност

задолжително осигурување на моторни возила од штети причинети кон трети лица и имот.

Видови Осигурувања

Автоодговорност и зелена карта

Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила е задолжително осигурување на моторни возила од штети причинети кон трети лица и имот.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo