umbrella icon

Домаќинско осигурување

помага да се заштитите од ризици како пожари, кражби, поплава и други непревидвидиливи случувања.

Видови Осигурувања

Други осигурувања на имот

Другите осигурувања на имот ги покрива штетите или губитоците на имот.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo
Осигурување на објекти во градба

Осигурувањето на објекти во градба ги покрива сите штети предизвикани од пожарните ризици како и градежна незгода, невнимание, неспретност или лоша намера на работникот.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo