umbrella icon

Останати видови осигурувања

погледнете ги и останатите видови на осигурување

Видови Осигурувања

Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

Осигурувањето на имот од пожар ги покрива штетите или губитоци на имот во случаи на пожар, експлозија, луња, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo
Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови ги покрива штетите настанати од употреба на воздухопловот вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo
Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти ги покрива штетите настанати од употреба на пловните објекти вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo
Осигурување од општа одговорност

Осигурувањето од општа одговорност вклучува штети настанати кон трети лица, вработени, предмети и имот.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo
Осигурувањето на кредити

Ова осигурување вклучува заштита на давателот на кредити од неможноста за враќање на кредиотот од кредитокорисникот.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo
Осигурување на гаранции

ги покрива и директно или индиректно гарантира за исполнувањето на обврските на должниците.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo
Осигурување од финансиски загуби

ги покрива финансиските загуби кои се јавуваат како резултат на: ризик при вработување; недоволен приход (општо); временски неприлики; загубен приход; непредвидени општи трошоци; непредвидени трговски трошоци; загуба на пазарната вредност; загуба на рентата или приходот; индиректни трговски загуби освен оние наведени во претходните случаи; други финансиски загуби (освен трговски), и други видови на финансиски загуби.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo
Осигурување на правна заштита

ги покрива трошоците за правна помош и судски спорови.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo
Осигурување на брак или породување.

Quo facilis dolor quia quas. Quasi et et neque ab id culpa. Tenetur libero pariatur omnis quam minus voluptatem. Aliquam ut quidem rerum culpa quia dicta. Amet adipisci corrupti a quia quo et.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo
Осигурување на тонтина

(здружение на рентиери), е осигурување на лица здружени со цел заеднички да ги капитализираат уплатените влогови и соодветно на тоа да ги дистрибуираат акумулираните средства помеѓу лицата кои достигнале одредена возраст, или пак помеѓу корисниците на осигурувањето на починатите лица.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo
Осигурување на средства за исплата

се заснова на актуарски пресметки при што во замена за еднократни или периодични уплати осигурените лица добиваат побарувања со одредено времетраење и износ.

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo
Осигурување од професионална одоговорност

Ова осигурување ги покрива штети настанати поради грешки на осигуреникот

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo
Осигурување na компјутери и компјутерска опрема

Ова осигурување ги покрива штетите настанати од пожар, кражба и расипување

ВИДИ ПОВЕЌЕ arrow logo arrow logo