Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

Осигурувањето на имот од пожар ги покрива штетите или губитоци на имот во случаи на пожар, експлозија, луња, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга.

САКАМ ПОНУДА arrow logo
pic

Зошто да изберете осигурување?

Биди спокоен и кога не си дома. Со полисата за осигурување на имот од пожар твојот дом е покриен при настанување на пожар или поплава.

Предности

  • осигурување на својот имот по ниски цени
  • осигурување на објектот од подстанари
  • осигурување на викенд куќи
  • осигурување на куќа, стан, магацин и сл. без разлика од староста или типот на градба
pic

За кого е наменет продуктот?

arrow icon

Полисата е наменета за сите физички лица.

arrow icon

Полисата е наменета за правни лица.

Што е вклучено во осигурувањето?

Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

пожар info icon check icon
поплава, порој и високи води info icon check icon
излевање на вода од внатрешна инсталација info icon check icon
удар на сопствено моторно возило во осигурениот објект info icon check icon
кражба info icon
штети кон трети лица info icon
опционално осигурување на штети предизвикани од земјотрес info icon check icon

Каде може да не најдете

arrow icon
Адреса за кореспонденција
Ул. Ленинова бр. 81 – 1/1.2, 1000 Скопје
arrow icon
М Брокер АД Скопје ЕМБС: 7594232
arrow icon
Телефон
13388