Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

Осигурувањето на имот од пожар ги покрива штетите или губитоци на имот во случаи на пожар, експлозија, луња, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга.

I want offer arrow logo
pic

Why you choose insurance

Биди спокоен и кога не си дома. Со полисата за осигурување на имот од пожар твојот дом е покриен при настанување на пожар или поплава.

Advantages

  • осигурување на својот имот по ниски цени
  • осигурување на објектот од подстанари
  • осигурување на викенд куќи
  • осигурување на куќа, стан, магацин и сл. без разлика од староста или типот на градба
pic

For whom the product is intended?

arrow icon

Полисата е наменета за сите физички лица.

arrow icon

Полисата е наменета за правни лица.

What does insurance cover?

Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

пожар info icon check icon
поплава, порој и високи води info icon check icon
излевање на вода од внатрешна инсталација info icon check icon
удар на сопствено моторно возило во осигурениот објект info icon check icon
кражба info icon
штети кон трети лица info icon
опционално осигурување на штети предизвикани од земјотрес info icon check icon

Where to find us?

arrow icon
Correspondence address
Pajak 9 st. 1000 Skopje
arrow icon
About us
"MBroker",EIC: 6992960
MRP: Riste Gigorovski
arrow icon
Telephone
13388 (dialed directly from the whole country<13388>)