umbrella icon

Домаќинско осигурување

помага да се заштитите од ризици како пожари, кражби, поплава и други непревидвидиливи случувања.

Insurance products

Други осигурувања на имот

Другите осигурувања на имот ги покрива штетите или губитоците на имот.

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурување на објекти во градба

Осигурувањето на објекти во градба ги покрива сите штети предизвикани од пожарните ризици како и градежна незгода, невнимание, неспретност или лоша намера на работникот.

Learn more arrow logo arrow logo