umbrella icon

Каско осигурување

обезбедува заштита и надомест на штети на вашето возило, вклучувајќи незгоди и кражби

Insurance products

Осигурувањето на моторни возила (каско)

Каско осигурувањето на моторни возила ги покрива штетите на сите видови возила со сопствен погон, освен шински и влечни патни возила.

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурувањето на шински возила (каско)

Каско осигурување на шински возила ги покрива штетите настанати на шински возила.

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурувањето на воздухоплови (каско)

Каско осигурување на воздухоплови ги покрива штетите настанати на воздухоплови.

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурувањето на пловни објекти (каско)

Каско осигурување на пловни објекти ги покрива штетите настанати на речни или езерски пловни објекти.

Learn more arrow logo arrow logo