umbrella icon

M Протект

е еден од најпродаваните наши специјално дизајнирани продукти кога станува збор за осигурување од незгода

Insurance products

Осигурување од незгода

Осигурување од последици на несреќен случај - незгода во случај на смрт, траен инвалидитет или нарушување на здравјето поради повреда (вклучувајќи и индустриски повреди).

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурување на живот

Осигурувањето на живот опфаќа осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии.

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови

Осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови.

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурување на велосипед и велосипедисти

Осигурувањето на велосипед и велосипедисти вклучува осигурување од незгода, одговорност кон трети лица и каско осигурување.

Learn more arrow logo arrow logo