umbrella icon

Останати видови осигурувања

погледнете ги и останатите видови на осигурување

Insurance products

Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

Осигурувањето на имот од пожар ги покрива штетите или губитоци на имот во случаи на пожар, експлозија, луња, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга.

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови ги покрива штетите настанати од употреба на воздухопловот вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти ги покрива штетите настанати од употреба на пловните објекти вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурување од општа одговорност

Осигурувањето од општа одговорност вклучува штети настанати кон трети лица, вработени, предмети и имот.

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурувањето на кредити

Ова осигурување вклучува заштита на давателот на кредити од неможноста за враќање на кредиотот од кредитокорисникот.

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурување на гаранции

ги покрива и директно или индиректно гарантира за исполнувањето на обврските на должниците.

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурување од финансиски загуби

ги покрива финансиските загуби кои се јавуваат како резултат на: ризик при вработување; недоволен приход (општо); временски неприлики; загубен приход; непредвидени општи трошоци; непредвидени трговски трошоци; загуба на пазарната вредност; загуба на рентата или приходот; индиректни трговски загуби освен оние наведени во претходните случаи; други финансиски загуби (освен трговски), и други видови на финансиски загуби.

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурување на правна заштита

ги покрива трошоците за правна помош и судски спорови.

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурување од професионална одоговорност

Ова осигурување ги покрива штети настанати поради грешки на осигуреникот

Learn more arrow logo arrow logo
Осигурување na компјутери и компјутерска опрема

Ова осигурување ги покрива штетите настанати од пожар, кражба и расипување

Learn more arrow logo arrow logo