Frequently Asked Questions

1. Што е полиса? arrow logo
Полиса е пишан документ (хартија од вредност) со кој се потврдува договорот за осигурување.
2. Што е премија? arrow logo
Премија претставува износ кој го плаќа договорувачот врз основа на договорот за осигурување
3. Што е осигуреник? arrow logo
Осигуреник е лице чиј движен или недвижен имот се осигурува
4. Што е франшиза? arrow logo
Франшиза е задолжително учество во секоја штета
5. Што е каренца? arrow logo
Каренца е временскиот период од потпишување на полисата до моментот на почнување на важноста, во кој што осигурувачот нема обврска да ја надоместува штетата