Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти ги покрива штетите настанати од употреба на пловните објекти вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.

I want offer arrow logo
pic

Why you choose insurance

Безбедни во вода и на земја. Осигурај го твојот пловен објект за штети причинети кон трети лица.

Advantages

  • Безгрижно управување во пловните води.
  • Добивате наша помош при избор на најповолна понуда.
  • Добивате наша помош при настаната штета.
pic

For whom the product is intended?

arrow icon

Полисата е наменета за сите пловни објекти.

What does insurance cover?

Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Сите штети предизвикани кон трети лица info icon check icon
Покритие во други држави info icon check icon

Where to find us?

arrow icon
Correspondence address
Pajak 9 st. 1000 Skopje
arrow icon
About us
"MBroker",EIC: 6992960
MRP: Riste Gigorovski
arrow icon
Telephone
13388 (dialed directly from the whole country<13388>)