Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови ги покрива штетите настанати од употреба на воздухопловот вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.

I want offer arrow logo
pic

Why you choose insurance

Безбедни во воздух и на земја. Осигурај го воздухопловот за штети причинети кон трети лица.

Advantages

  • Безгрижно управување во воздушниот сообраќај
  • Добивате наша помош при избор на најповолна понуда
  • Добивате наша помош при настаната штета
pic

For whom the product is intended?

arrow icon

Полисата е наменета за сите воздушни летала.

What does insurance cover?

Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Сите штети предизвикани кон трети лица info icon check icon

Where to find us?

arrow icon
Correspondence address
Pajak 9 st. 1000 Skopje
arrow icon
About us
"MBroker",EIC: 6992960
MRP: Riste Gigorovski
arrow icon
Telephone
13388 (dialed directly from the whole country<13388>)